1

ODPOWIEDŹ

Zamawiający postawił następujący warunek udziału w postępowaniu: 7,7.1 ust.3 :Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich5 lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem budowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3.

ZAPYTANIE

1

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Świdnicy zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 2/2024 na wybór wykonawcy do  realizacji zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach programu Wspomaganych społeczności mieszkaniowych ( WSM) na działce nr ewidencyjny 1072 położonej przy ul. M.K. Słobódzkiego 28 w Świdnicy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem swojej oferty bardzo prosimy o ich przedłożenie zgodnie z podanym w zapytaniu ofertowym terminie.

Pliki do zapytania ofertowego znajdują się w linku ----------->  https://drive.google.com/file/d/1VW67PYtDKZOjoW30ubtZzSHTLFu6hI4u/view?usp=sharing