Oferta

Oferta

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 kwietnia   2022r  do 31 marca  2023r.  będzie realizowało projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Bądź samodzielny i niezależny –wsparcie w Mieszkaniu treningowym”.

Jest to projekt o charakterze lokalnym, innowacyjny w powiecie świdnickim, który będzie realizowany w Świdnicy w lokalu mieszkalnym pozyskanym na potrzeby projektu. Mieszkanie, w którym będą odbywały się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej.

Wsparcie beneficjentów projektu realizowane będzie w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu (od środy do niedzieli), przez 12 miesięcy w roku (średnio 50 tygodni – z wyłączeniem 2 tygodni w okresie urlopowym lipiec lub sierpień- do wyboru oraz 2 tygodni w przerwach świątecznych.

Udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) i Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Wsparcie realizowane w ramach projektu nie będzie się pokrywało z terapią prowadzoną w placówkach i będzie udzielane po zajęciach w placówkach. Każda

osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 8 razy cykl treningowy, w każdym                                        z poszczególnych okresów finansowania, w grupach 5 – osobowych. Projekt będzie prowadzony                   w indywidualnych i grupowych formach wsparcia – treningach. Realizowane będą treningi samodzielności takie, jak: psychologiczny, fizjologiczny poranny i wieczorny, oraz trening umiejętności prowadzenia życia codziennego. W projekcie zatrudnionych zostanie 5 pracowników merytorycznych (asystentów), 1 psycholog, 1 koordynator projektu oraz 1 pracownik administracyjno-księgowy

Przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

1)kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, w tym wyrabianie nawyków higieny osobistej oraz kształtowanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o stan zdrowia, w tym jego monitorowanie, poprzez przestrzeganie terminów wizyt lekarskich,

2)trening prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym kształtowanie umiejętności organizacji i planowania dnia, samodzielnego przygotowywania posiłków i zdrowego żywienia, wyrabiania nawyków utrzymywania czystości w najbliższym otoczeniu, kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętem RTV i AGD, załatwiania sprawa związanych z utrzymaniem lokalu, kształtowanie umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi, w tym uwzględniania wydatków na potrzeby życiowe i mieszkaniowe,

3)trening pełnienia funkcji społecznych, w tym wdrażanie do pełnienia prostych funkcji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności komunikowania się,

4)trening wykorzystywania w sposób konstruktywny czasu wolnego, w tym wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego oraz korzystania z różnych form rekreacji, np. wyjście do kina, teatru itp.;

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy– PSONI Koło w Świdnicy.  Rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone w mieszkaniu treningowym.

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 sierpnia  2020 r  do 31 grudnia 2020 r. realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki   pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym  od 6 lat  w powiecie świdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowe są  realizowane w Świdnicy w lokalu mieszkalnym – własności stowarzyszenia. Mieszkanie, w którym odbywają  się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane są  jako uzupełnienie projektu z PFRON, tj. treningi samodzielności 2 razy w tygodniu- w poniedziałek i wtorek, a z PFRON od środy do niedzieli, czyli 1 pełny tydzień, przez 7  miesięcy realizacji zadania, tj. od sierpnia do grudnia 2020r.  Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością   intelektualną  oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 5 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

 Projekt będzie prowadzony w grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

 

1) Poranny  i wieczorny trening fizjologiczny polegać będzie na rozwinięciu, nabyciu bądź podtrzymaniu przez beneficjentów projektu, umiejętności i sprawności potrzebnych do funkcjonowania w życiu codziennym, a w szczególności codziennych czynności higienicznych. Wsparcie realizowane będzie poprzez prowadzenie zajęć grupowych w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Żeromskiego 40/5 w Świdnicy, gdzie znajdują się 3 toalety (damska i męska i dla personelu) oraz 2 łazienki wyposażone    w kabiny prysznicowe. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do wtorku  od 6:00 do 7:00 (1 godzina) oraz wieczorem od 21.00 – 22.00 (1 godzina) . Ogółem w treningach weźmie udział 30 beneficjentów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym i zaburzeniem psychicznym. W tej formie porannego i wieczornego treningu fizjologicznego weźmie udział 5 beneficjentów wspieranych przez 2 asystentów.

2)Trening umiejętności prowadzenia życia codziennego polegać będzie na nabyciu i rozwinięciu przez beneficjentów projektu umiejętności i sprawności potrzebnej do funkcjonowania w życiu codziennym w godz. od 15.00-22.00.

– Trening finansowy- nabycie wiedzy i trenowanie umiejętności planowani wydatków, przechowywania środków finansowych przestrzegając zasad bezpieczeństwa, ale i bezpieczeństwa osobistego, planowania wydatków miesięcznych na wyżywienie, koszty mieszkaniowe i inne, oszczędnego dokonywania zakupów, monitorowania własnych wydatków itp;

– Trening orientacji w obrębie miejsca zamieszkania oraz trening punktualności. Nabycie wiedzy i trenowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, adresu zamieszkania, poznanie miejsc, adresów ośrodków kultury i rekreacji, urzędów itp. oraz umiejętności w zakresie planowania czasu potrzebnego np. szykowania się do wyjścia z domu, przestrzegania czasu zajęć i przerw itp.

-Trening poruszania się komunikacja miejską. Nabycie wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej oraz trenowanie umiejętności korzystania z niej.

– Trening gospodarstwa domowego. Nauka obsługi sprzętów RTV i AGD z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, segregacji odpadów, prasowania, prania, czynności porządkowych, odkurzania, zmywania podłóg itp.

– Trening gastronomiczno-kulinarny. Nabycie wiedzy i trenowanie przygotowania posiłków w domu, w restauracjach kawiarniach itp., prowadzenia zdrowej zbilansowanej diety, nakrywania do stołu, nawyków odpowiedniego zachowania się przy stole, estetycznego spożywania posiłków.

-Trening rozwijania i realizowania własnych zainteresowań, trening umiejętności organizowania wypoczynku i sprawności fizycznej. Motywowanie do aktywności fizycznej przez spacery, uprawianie nordic walking, innych form wysiłku fizycznego.

– Trening społeczny i kulturalny, praktycznego korzystania z miejsc użyteczności publicznej np. ośrodków kultury, kino, teatr, muzea, itp.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy, rozwijanie ich kompetencji społecznych i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi prowadzone w mieszkaniu treningowym

PSONI Koło w Świdnicy w  dniach od  1 kwietnia  2019 r  do 31 marca  2020r. będzie realizowało projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Bądź samodzielny i niezależny –wsparcie w Mieszkaniu treningowym”.

Jest to projekt o charakterze lokalnym, innowacyjny w powiecie świdnickim, który będzie realizowany w Świdnicy w lokalu mieszkalnym pozyskanym na potrzeby projektu. Mieszkanie, w którym będą odbywały się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej.

Wsparcie beneficjentów projektu realizowane będzie w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu (od środy do niedzieli), przez 15 miesięcy w roku (średnio 60 tygodni – z wyłączeniem 2 tygodni w okresie urlopowym lipiec lub sierpień- do wyboru oraz 2 tygodni w przerwach świątecznych.

Udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) i Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Wsparcie realizowane w ramach projektu nie będzie się pokrywało z terapią prowadzoną w placówkach i będzie udzielane po zajęciach w placówkach.

Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 10 razy cykl treningowy, w każdym z poszczególnych okresów finansowania, w grupach 5 – osobowych. Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia – treningach. Realizowane będą treningi samodzielności takie, jak: psychologiczny, fizjologiczny poranny i wieczorny, oraz trening umiejętności prowadzenia życia codziennego. W projekcie zatrudnionych zostanie 5 pracowników merytorycznych (asystentów), 1 psycholog, 1 koordynator projektu oraz 1 pracownik administracyjno-księgowy

Przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

1)kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, w tym wyrabianie nawyków higieny osobistej oraz kształtowanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o stan zdrowia, w tym jego monitorowanie, poprzez przestrzeganie terminów wizyt lekarskich,

2)trening prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym kształtowanie umiejętności organizacji i planowania dnia, samodzielnego przygotowywania posiłków i zdrowego żywienia, wyrabiania nawyków utrzymywania czystości w najbliższym otoczeniu, kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętem RTV i AGD, załatwiania sprawa związanych z utrzymaniem lokalu, kształtowanie umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi, w tym uwzględniania wydatków na potrzeby życiowe i mieszkaniowe,

3)trening pełnienia funkcji społecznych, w tym wdrażanie do pełnienia prostych funkcji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności komunikowania się,

4)trening wykorzystywania w sposób konstruktywny czasu wolnego, w tym wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego oraz korzystania z różnych form rekreacji, np. wyjście do kina, teatru itp.;

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy– PSONI Koło
w Świdnicy. Rozwijanie ich kompetencji społecznych
i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi prowadzone w mieszkaniu treningowym.

Przewiń na górę