74  850 13 88       ul. M.K. Słobódzkiego 28, 58-105 Świdnica         7:00-18:00(pon-pt)
Click Here

Rehabilitacja 25+

Jednostka Orew korzysta ze środków przeznaczonych przez PFRON z pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus". Obecnie z programu korzystają osoby niepełnosprawne będące absolwentami naszej placówki edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia.Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – organ administracji  publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Tęczowy Świat” realizuje Projekt „Rehabilitacja 25+” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozwój, wsparcie,radość

Przewiń na górę