ŚDS "TĘCZA"

ŚDS "TĘCZA"

REALIZUJEMY MISJĘ

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.

NASZYM CELEM JEST

Oddziaływania terapeutyczne, aktywizacja społeczna, fizyczna, psychiczna i życiowa. Oraz podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości życia i zapewnienie wsparcia osobom mającym trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „TĘCZA” CZYNNY JEST PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH 7.30-17.30 Zajęcia prowadzone są przez min 7h dziennie z możliwością wydłużenia czasu.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „TĘCZA” CZYNNY JEST PRZEZ CAŁY ROK W GODZINACH 7.30-17.30 Zajęcia prowadzone są przez min 7h dziennie z możliwością wydłużenia czasu.

REALIZUJEMY ZADANIA :

 1.  Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnoscia intelektualną niezbędnych umiejętnosci do funkcjonowania w środowisku rodzinnym.
 2. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi niezbędnych umiejętnosci do samodzielnego życia.

 3.  Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.

 4. Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego podopiecznego.

 5.  Terapię psychologiczną.

 6. Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej  i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych.

 7. Naukę zachowań prozdrowotnych.

 8. Terapię zajęciową.

 9. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 10. Psychoterapia, dokonywanie okresówych ocen stanu psychicznego.

 11. Organizowanie wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem ( w tym zaspokojenie potrzeb  kulturalnych).

 12. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

 13. Specjalistyczne konsultacje dla rodzin korzystających z usług domu.

 14. Zapewnienie spokoju bezpieczeństwa na terenie domu oraz opieki w czasie zajęć zorganizowanych poza Domem.

 15. Terapia grupowa oraz [raca indywidualna w oparciu o osobisty potencjał w celu doprowadzenia uczestnika Domu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

 16. Podejmowanie przez Dom działań profilaktycznych i edukacyjnych mających na celu  zmianę sterepotypów i postaw funkcjonujacych w społeczeństwie  w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie.

 17. Stwarzanie warunków do nabycia umiejętnosci wykonywania podstawowych czynności zycia codzinnego, doskonalenie już nabytych oraz realizację zadań zyciowych.

 18. Rehabilitacja społeczna i zawodowa.

 19. Stymulacja osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizującym.

 20. Wspólpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kosciołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorzadami lokalnymi w celu integracji osób z niepełnosprawnościa intelektaulną i z zaburzeniami psychicznymii ich rodzin ze środowiskiem.

 21. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowejindywidualnej, gtupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie działań samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego.

 22. Przekazywanie informacji.

 23. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

 24. Zaspokajanie w miere mozliwości tych potrzeb, które wpływają w duzym stopniu na rozwój psychiczny, bezpieczenstwo, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie , ruch, odpoczunek, kontakt, godnosci osobistej.

 25. Zapobieganie stanom powodujacym koniecznosc ciagłej opieki ze strony rodziny, badz instytucji, poprze globalna rehabilitację środowiskową.

 26. Organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza rodowiskowym Domem Samopomocy.

 27. Uaktywnianie środowiska zwiazanego z propagowaniem i ochrona zdrowia spychicznego.

ŚDS "TĘCZA"

Działa od 15.09.2004 r. Obejmuje swoją działalnością 50 osób dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną , które ukończyły 16 rok życia, z miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego. Głównym celem ośrodka jest oddziaływanie terapeutyczne tj. rozwijanie, utrwalanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym.