PSONI

Projekty

Innowacje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

W ramach projektu „Innowacje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością” odbywa się szereg zajęć, w tym onoterapia, dogoterapia, felinoterapia, cyberrehabilitacja, alpakoterapia oraz hipoterapia. W czasie w czasie w/w terapii nasi uczestnicy mają okazję na bliski i naturalny kontakt ze zwierzętami, celami animaloterapii jest poprawa funkcjonowania w sferze poznawczej (rozwijanie słownictwa, poprawianie pamięci krótko- i długotrwałej), emocjonalno-społecznej (rozwijanie interakcji) oraz motorycznej (rozwijanie poczucia równowagi, wzmacnianie siły mięśni oraz ogólne usprawnienie).

Projekt pn. „Innowacje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością” jest dofinansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania zleconego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” okres realizacji projektu: od 01.10.2020r. do 31.03.2023r.

Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie

PSONI Koło w Świdnicy w dniach od 1 lipca 2017 r do 31 grudnia 2017r. będzie realizowało projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”
Jest to projekt o charakterze lokalnym, innowacyjny w powiecie świdnickim, który będzie realizowany w Świdnicy w lokalu mieszkalnym pozyskanym na potrzeby projektu. Mieszkanie, w którym będą odbywały się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane będą w sposób ciągły tzn. sześć dni w tygodniu, przez wszystkie miesiące realizacji zadania tj. od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017r.

Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała 6 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia poprzez treningi:

  1. kształtowanie umiejętności w zakresie samoobsługi, w tym wyrabianie nawyków higieny osobistej oraz kształtowanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny, dbałości o stan zdrowia, w tym jego monitorowanie, poprzez przestrzeganie terminów wizyt lekarskich,
  2.  trening prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym kształtowanie umiejętności organizacji i planowania dnia, samodzielnego przygotowywania posiłków i zdrowego żywienia, wyrabiania nawyków utrzymywania czystości w najbliższym otoczeniu, kształtowania umiejętności posługiwania się sprzętem RTV i AGD, załatwiania sprawa związanych z utrzymaniem lokalu, kształtowanie umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi, w tym uwzględniania wydatków na potrzeby życiowe i mieszkaniowe,
  3. trening pełnienia funkcji społecznych, w tym wdrażanie do pełnienia prostych funkcji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności komunikowania się,
  4. trening wykorzystywania w sposób konstruktywny czasu wolnego, w tym wdrażanie umiejętności organizowania czasu wolnego oraz korzystania z różnych form rekreacji, np. wyjście do kina, teatru itp.;

Całość oddziaływań w stosunku do danego uczestnika projektu będzie podlegać ewaluacji przez zespół specjalistów realizujących projekt. Zespołowy model pracy – codzienna, bezpośrednia współpraca pracowników (asystent osoby niepełnosprawnej) pozwoli na zintegrowane postępowanie diagnostyczno – terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osoby objętej projektem. Omawiane będą zmiany lub utrzymanie stanu funkcjonowania beneficjenta w odniesieniu do założonego programu działań co pozwoli na zoptymalizowanie dostosowanie terapii do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi.

Szeroki wachlarz oddziaływań realizowanych przez profesjonalną kadrę polegać będzie przede wszystkim na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 12 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy.  Rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone w mieszkaniu treningowym.

Przełamujemy bariery w Mieszkaniu Treningowym Projekt współfinansowany ze środków PFRON 01.01.2018-31.03.2019

Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez PSONI Koło w Świdnicy na terenie Powiatu Świdnickiego w Mieszkaniu Treningowym w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 40/6, współfinansowanym przez PFRON w latach 2014-2017. Jest to jedna z najlepszych form terapii dzięki, której osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi mogą zwiększyć swoją samodzielność i zaradność w życiu codziennym i rozwinąć kompetencje społeczne .Beneficjenci należą do grupy osób charakteryzujących się niepełną wiedzą, ograniczeniami w komunikowaniu się, bierną postawą i słabą motywacją do samorozwoju. Stąd proces usamodzielniania tych osób jest długotrwały, musi być prowadzony na wielu płaszczyznach, a nabyte w trakcie projektu umiejętności i kompetencje powinny być powtarzane i utrwalane. Treningi będą prowadziły do jak największej, w zakresie ich możliwości, zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu w wielu dziedzinach życia.

Mieszkanie, w którym odbywają się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m. in. poczta, dworzec PKP, dworzec autobusowy, park, bank, centrum handlowo-usługowe.

Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Jest to kontynuacja działań trwająca już od 4 lat na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie beneficjentów projektu realizowane będzie w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu (od środy do niedzieli), przez 15 miesięcy w roku (średnio 60 tygodni – z wyłączeniem 2 tygodni w okresie urlopowym lipiec lub sierpień- do wyboru oraz 2 tygodni w przerwach świątecznych.

Udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) i Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Wsparcie realizowane w ramach projektu nie będzie się pokrywało z terapią prowadzoną w placówkach i będzie udzielane po zajęciach w placówkach. Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 10 razy cykl treningowy, w każdym z poszczególnych okresów finansowania, w grupach 5 – osobowych. Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia – treningach.

 Realizowane będą treningi samodzielności takie, jak: psychologiczny, fizjologiczny poranny i wieczorny, oraz trening umiejętności prowadzenia życia codziennego. W projekcie zatrudnionych zostanie 5 pracowników merytorycznych (asystentów), 1 psycholog, 1 koordynator projektu oraz 1 pracownik administracyjno-księgowy .Prowadzona w ramach projektu rehabilitacja obejmować będzie:

  1. a) rekrutację beneficjentów projektu (dobrowolne zgłoszenia),
  2. b) ocenę funkcjonalną tj. samodzielność i stopień funkcjonowania psychospołecznego beneficjenta,
  3. c) opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania dla poszczególnych beneficjentów

d) prowadzenie treningów samodzielności.

Jest to kontynuacja projektu realizowanego przez PSONI Koło w Świdnicy na terenie Powiatu Świdnickiego w Mieszkaniu Treningowym w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 40/6, współfinansowanym przez PFRON w latach 2014-2017. Jest to jedna z najlepszych form terapii dzięki, której osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi mogą zwiększyć swoją samodzielność i zaradność w życiu codziennym i rozwinąć kompetencje społeczne .Beneficjenci należą do grupy osób charakteryzujących się niepełną wiedzą, ograniczeniami w komunikowaniu się, bierną postawą i słabą motywacją do samorozwoju. Stąd proces usamodzielniania tych osób jest długotrwały, musi być prowadzony na wielu płaszczyznach, a nabyte w trakcie projektu umiejętności i kompetencje powinny być powtarzane i utrwalane. Treningi będą prowadziły do jak największej, w zakresie ich możliwości, zaradności życiowej w codziennym funkcjonowaniu w wielu dziedzinach życia.

Mieszkanie, w którym odbywają się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m. in. poczta, dworzec PKP, dworzec autobusowy, park, bank, centrum handlowo-usługowe.

Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Jest to kontynuacja działań trwająca już od 4 lat na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie beneficjentów projektu realizowane będzie w sposób ciągły tzn. 5 dni w tygodniu (od środy do niedzieli), przez 15 miesięcy w roku (średnio 60 tygodni – z wyłączeniem 2 tygodni w okresie urlopowym lipiec lub sierpień- do wyboru oraz 2 tygodni w przerwach świątecznych.

Udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) i Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ). Wsparcie realizowane w ramach projektu nie będzie się pokrywało z terapią prowadzoną w placówkach i będzie udzielane po zajęciach w placówkach. Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 10 razy cykl treningowy, w każdym z poszczególnych okresów finansowania, w grupach 5 – osobowych. Projekt będzie prowadzony w indywidualnych i grupowych formach wsparcia – treningach.

 Realizowane będą treningi samodzielności takie, jak: psychologiczny, fizjologiczny poranny i wieczorny, oraz trening umiejętności prowadzenia życia codziennego. W projekcie zatrudnionych zostanie 5 pracowników merytorycznych (asystentów), 1 psycholog, 1 koordynator projektu oraz 1 pracownik administracyjno-księgowy .Prowadzona w ramach projektu rehabilitacja obejmować będzie:

  1. a) rekrutację beneficjentów projektu (dobrowolne zgłoszenia),
  2. b) ocenę funkcjonalną tj. samodzielność i stopień funkcjonowania psychospołecznego beneficjenta,
  3. c) opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania dla poszczególnych beneficjentów

d) prowadzenie treningów samodzielności.

Uczymy się samodzielności w Mieszkaniu Treningowym
<br>
PSONI Koło w Świdnicy w dniach od 19 czerwca 2018 r do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt współfinansowany przez Powiat Świdnicki pn. „Przeprowadzenie na terenie powiatu świdnickiego działań treningowych zmierzających do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie”

Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym od 3 lat w powiecie świdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowe są realizowane w Świdnicy w lokalu mieszkalnym – własności stowarzyszenia. Mieszkanie, w którym odbywają się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. <br><br>Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. <br><br><br>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane są jako uzupełnienie projektu z PFRON, tj. treningi samodzielności 2 razy w tygodniu- w poniedziałek i wtorek, a z PFRON od środy do niedzieli, czyli 1 pełny tydzień, przez 7 miesięcy realizacji zadania, tj. od czerwca do grudnia 2018r. Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 5 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy, rozwijanie ich kompetencji społecznych i zbudowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi prowadzone w mieszkaniu treningowym. 

Jest to projekt o charakterze lokalnym, kontynuowanym  od 3 lat  w powiecie świdnickim, dzięki dofinansowaniu PFRON i Powiatu Świdnickiego. Treningi mieszkaniowe są  realizowane w Świdnicy w lokalu mieszkalnym – własności stowarzyszenia. Mieszkanie,  w którym odbywają  się treningi składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Usytuowane jest w centrum miasta Świdnicy, blisko licznych punktów usługowych i użyteczności publicznej, m.in. poczta, biblioteka, centrum handlowo-usługowe, park i bank. Lokalizacja umożliwia łatwą dostępność do środków komunikacji miejskiej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – beneficjentów projektu realizowane są  jako uzupełnienie projektu z PFRON, tj. treningi samodzielności 2 razy w tygodniu-  w poniedziałek i wtorek, a z PFRON od środy do niedzieli, czyli 1 pełny tydzień, przez 6 miesięcy realizacji zadania, tj. od lipca do grudnia 2019r.  Zakłada się, że udział w projekcie weźmie 30 osób z niepełnosprawnością   intelektualną  oraz osoby z zaburzeniem psychicznym – uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy Każda osoba niepełnosprawna będzie powtarzała średnio 4 razy cykl treningowy przez okres trwania projektu, podczas którego będzie uczyła się jak żyć niezależnie i samodzielnie poza domem rodzinnym. Zadanie to będzie również wsparciem dla rodzin, odciążając ich na jakiś czas od obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i pozwoli na „rozwinięcie skrzydeł” swoim dorosłym dzieciom.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej i autonomii przez 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy – PSONI Koło w Świdnicy, rozwijanie ich kompetencji społecznych  i zbudowanie relacji  z innymi ludźmi w środowisku lokalnym, społecznym poprzez treningi  prowadzone  w mieszkaniu treningowy

Rehabilitacja społeczna na Warmii

REHABILITACJA SPOŁECZNA NA WARMII

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy dzięki dotacji konkursowej na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dot. ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku od 16 lipca do 30 listopada 2018 roku będzie realizowało projekt dla swoich podopiecznych i ich rodziców/opiekunów pn. „Rehabilitacja społeczna na Warmii”. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej poprzez edukację historyczną i aktywność turystyczno-krajoznawczą osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniem psychicznym – podopiecznych Koła PSONI w Świdnicy.
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu turystyczno-krajoznawczego dla 50 osób -członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy /PSONI/ na terenie Warmii, od 18.08-25.08.2018r. W miesiącu lipcu przed wyjazdem zorganizowane będą na terenie stowarzyszenia, dwa spotkania edukacyjno-informacyjne. Grupa Self-Adwokatów naszego Koła przedstawi plan obozu oraz ciekawe i ważne miejsca i atrakcje turystyczne Ziemi Olsztyńskiej, oraz miasta Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Gietrzwałd, Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem, oraz Kanał Ostródzko-Elbląski na Warmii. Po powrocie z obozu turystyczno-krajoznawczego odbędzie się we wrześniu w siedzibie stowarzyszenia spotkanie beneficjentów podsumowujące wyjazd połączone z konkursem plastycznym ukazującym piękno Warmii z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Weekendowa Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego , Powiat swidnicki i PSONI koło w Świdnicy rozpoczął projekt ,,Weekendowa Opieka Wytchnieniowa ,, dla rodzicow/opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie trwał od lipca do grudnia 2022, czas tylko dla siebie(wolne od opieki nad swoimi pociechami) będą mieli rodzice przez 4 dni w miesiącu. W sobotę i niedzielę z noclegiem 3 asystentów organizuje zajęcia dla ON, tj. Spacery, gry, wyjścia na zakupy, różne formy wypoczynku i terapii, wspólne gotownie