PFRON

Projekt "Rehabilitcja 25+" Dla Kogo ?

Dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. warsztatach terapii zajęciowej.

PFRON

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy Nastęujące Formy Wsparcia :

Zajęcia terapeutyczne – połączone z usługami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi

Zajęcia terapeutyczne polegają na  usprawnianiu psychicznym
i fizycznym  oraz zwiększaniu samodzielności beneficjentów. Celem terapii jest poprawa koncentracji i koordynacji wzrokowo-słuchowej, nawiązanie lub poprawa komunikacji osób niepełnosprawnych oraz wielozmysłowy rozwój, co pozytywnie wpływa na jakość funkcjonowania beneficjentów w życiu społeczny. Terapia oparta na różnych metodach, dostosowanych do stanu i możliwości psychofizycznych beneficjentów.   

Jednocześnie z prowadzoną terapią beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych  (m.in. w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych).

Zajęcia usprawniające
i wspierające ruchowo (rehabilitacja)

Zajęcia usprawniające i wspierająco ruchowo mają na celu: kontynuowanie rehabilitacji fizycznej rozpoczętej w OREW dla beneficjentów, poprawienie sprawności fizycznej, niwelowanie braków i ich kompensacja, obniżenie stresu i lęku, zachowania optymistycznego nastroju. Stosowane są metody takie jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy.

Zajęcia z zakresu samodzielnego funkcjonowania

Zajęcia nauki samodzielnego funkcjonowania mają na celu wsparcie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Polegają one na wdrażaniu beneficjentów do samodzielnego  wykonywania czynności dnia codziennego tj.: przygotowanie i spożywanie posiłku, ubieranie się, mycie zębów, prasowanie, nauka dokonywania zakupów podczas wyjścia z terapeutą do sklepu, itp.

Indywidualna pomoc psychologiczna

Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie psychologiczne, mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniu funkcjonowania w kontaktach międzyludzkich.